fbpx

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst en het Online Platform, zoals hieronder gedefinieerd, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid StockLife B.V., gevestigd te Schijndel (KvK nummer 73714755) en van de aan haar gelieerde rechtspersonen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. U kunt dit document downloaden en printen.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:
a. Aanbod: Een onderhands aanbod tot verkoop van één of meerdere Zaken;
b. Account: de persoonlijke sectie op het Online Platform met de door de Gebruiker ingevoerde, of vanuit Gebruikers sociale media account(s) opgevraagde, (persoons)gegevens, die door Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Dienst en die door Gebruiker wordt beheerd.
c. (Aspirant)koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die (niet als Consument) deelneemt aan een Veiling, dan wel die een Aanbod heeft ontvangen;
d. Bieding: een door een (Aspirant)koper voor een Kavel of een combinatie van Kavels schriftelijk dan wel via de website van SL geboden bedrag, exclusief Veilingkosten en BTW;
e. Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder een veilingnummer worden geveild;
f. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
g. Curator: Een door een rechtbank aangestelde vereffenaar, die het beheer en de beschikking heeft verkregen over de tot een faillissements- boedel behorende activa;
h. Derdengeldenrekening: de aangehouden derdengeldenrekening;
i. Formulier: het in artikel 2.2 van deze Gebruiksvoorwaarden genoemde formulier;
j. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden;
k. Kavel: één of meer zaken of diensten die, al of niet onder een veilingnummer, door een Verkoper via een Online Veiling ten verkoop worden aangeboden op het Online Platform.
l. Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Account aanmaakt, gebruik maakt van de Dienst of zich begeeft op het Online Platform zonder zich te registreren. Op het Online Platform van SL kunnen zich enkel zakelijke gebruikers aanmelden die in het bezit zijn van een geldig KvK-nummer. Het Online Platform is enkel bestemd voor B2B (Business to Business) zodat het niet toegankelijk is voor consumenten.
m. Gebruikersmateriaal: informatie op het Online Platform die van Gebruikers afkomstig is, dan wel via het Online Platform door Gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt, waaronder – maar niet beperkt tot – Kavels, Kavelbeschrijvingen, foto’s, specificaties, meningen, reclame-uitingen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen.
n. Informatie: al het materiaal en alle informatie die door SL op het Online Platform wordt geplaatst, dan wel via het Online Platform toegankelijk wordt gemaakt. Gebruikersmateriaal valt hier niet onder.
o. Koopsom: In geval van Veiling: het bedrag van de hoogste Bieding (in geval van mijning waarbij één of meer Kavels aan de mijner worden toegewezen vermeerderd met het bedrag waarop is gemijnd), zulks vermeerderd met de volgende bedragen: de Veilingkosten en de door de Koper verschuldigde omzetbelasting. Indien niet van een Veiling sprake is: de door de Koper voor een of meerdere zaken geboden koopprijs, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;
p. Koper: de Gebruiker die via het Online Platform een Koopovereenkomst sluit met een Verkoper.
q. Koperscommissie: het door SL op het Online Platform gecommuniceerde percentage van de Koopsom dat de Koper na Toewijzing aan SL verschuldigd is voor gebruikmaking van de Dienst, exclusief BTW.
r. Koopovereenkomst: de via het Online Platform tot stand gekomen koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en de (Aspirant)Koper anderzijds betreffende een bepaalde Kavel.
s. Mijning: een door een (Aspirant)koper op de veiling voor een Kavel of een combinatie van Kavels bij afslag afgemijnd bedrag;
t. Online Platform: de digitale omgeving van SL die is te benaderen via het internet en waar Gebruikers middels de door SL ontwikkelde en aangeboden software in staat worden gesteld de Dienst af te nemen, zoals bereikbaar via onder meer www.stocklife.nl en andere door of namens SL geregistreerde top level domains, inclusief alle subdomeinen en subpagina’s daarvan, alsmede de mobiele versies van die websites, alsmede alle softwareprogrammatuur en (mobiele) applicaties waarmee de Dienst kan worden gebruikt, waaronder op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.
u. Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door een (Aspirant)koper aan SL dienen te worden verstrekt om als (Aspirant)koper te kunnen bieden op een Veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
v. Reserve Price: De minimumprijs die een Verkoper voor zijn Kavel wenst te ontvangen. De Reserve Price van een Kavel kan zichtbaar zijn op het Online Platform.
w. SL: StockLife B.V., gevestigd te Schijndel en kantoorhoudende aan de Duinweg 15 te (5482 VR) Schijndel en/of een aan haar gelieerde (rechts)persoon die deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing verklaart;
x. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van SL namens een Verkoper aan de (Aspirant)koper houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de Koopsom op een Veiling definitief aan hem is toegewezen. Toewijzing kan plaatsvinden middels toezending van een (pro forma of concept) factuur;
y. Veiling: de openbare verkoop van één of meerdere Kavels, al dan niet online en al dan niet in het kader van een executoriale verkoop;
z. Online Veiling: de online, geautomatiseerde veiling van Kavels door Verkopers op het Online Platform.
aa. Veilingkosten: de door SL opgegeven veilingkosten, meestal uitgedrukt in een percentage van de Bieding, zoals deze vermeld staan in de Kavelbeschrijving (of zoveel meer of minder als SL voorafgaand aan de veiling op haar Veilingwebsite kenbaar maakt) vermeerderd met de over dit bedrag verschuldigde BTW, welk bedrag de (Aspirant)koper na Toewijzing (naast de
Koopsom vermeerderd met BTW) aan SL verschuldigd is voor deelname aan een Veiling;
bb. Veilingwebsite: de Veilingwebsite waarmee SL haar Veilingdienst aanbiedt;
cc. Verkoper: de Gebruiker die één of meer Kavels ten verkoop aanbiedt op het Online Platform en/of
de natuurlijke of rechtspersoon die aan SL opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, al dan niet als executant, verkopen of veilen van één of meerdere Zaken;
dd. Zaken: één of meer goederen in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2. Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst of het Online Platform, iedere door SL gehouden Veiling, ieder Aanbod, iedere registratie door een (Aspirant)koper zoals vermeld in artikel 2.2 van deze Gebruiksvoorwaarden en iedere met gesloten (Koop-) overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Gebruiksvoorwaarden afwijken. Door gebruik te maken van de Dienst, door het Online Platform te bezoeken en/of door deze Gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van een Account te accepteren, gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van door (Aspirant)koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) Gebruiksvoorwaarden worden uitdrukkelijk door SL en Verkoper van de hand gewezen.
2.2 In geval van een Veiling geeft elke (Aspirant)koper door registratie middels het op de Veilingwebsite geplaatste daartoe bestemde formulier, dan wel door het invullen van het voorafgaand aan de Veiling door (Aspirant)koper van een schriftelijk daartoe bestemd formulier, dan wel door het uitbrengen van een Bieding, dan wel door enig andere vorm van acceptatie te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden.
2.3 SL kan, naast deze Gebruiksvoorwaarden, bijzondere Gebruiksvoorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voor zover bijzondere Gebruiksvoorwaarden van SL strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere Gebruiksvoorwaarden.
2.4 SL is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen door gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op ons Online Platform te publiceren. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op het Online Platform te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal SL de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, danwel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Gebruiker brengen tijdens het gebruik van de Dienst.
2.5 Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen.

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden voor deelname aan Veiling
3.1 (Aspirant)koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. (Aspirant)koper dient zich voor aanvang van de veiling door SL te laten registreren middels het Formulier en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de Veiling. Door invulling van het Formulier geeft (Aspirant)koper SL uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
3.2 (Aspirant)koper is verplicht er voor te zorgen dat door hem op het Formulier de gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid van de door (Aspirant)koper verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze ingevulde gegevens dient de (Aspirant)koper SL terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
3.3 (Aspirant)koper dient op eerste verzoek en naar genoegen van SL aan te tonen dat (Aspirant)koper kredietwaardig is, bij gebreke waarvan SL een (Aspirant)koper de deelname aan een Veiling kan ontzeggen.
3.4 De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Gebruiker gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Gebruiker niet aan derden worden overgedragen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Als de Gebruiker vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient Gebruiker SL hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zal Gebruiker SL in staat stellen om de toegang tot een Veiling met het betreffende wachtwoord te blokkeren, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord. De Gebruiker blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van een wachtwoord en/of een gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en Gebruiker zal SL vrijwaren en op eerste verzoek schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van Gebruiker. SL is te allen tijde gerechtigd om (al dan niet namens de Verkoper) nakoming te vorderen van Gebruiker van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van Gebruiker.
3.5 Door registratie op de in artikel 3.1 bepaalde wijze heeft Gebruiker toegang tot een Veiling en het recht daarop als bieder/koper of in een voorkomend geval als aanbieder/verkper op te treden. SL behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
3.6 SL behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure, het wachtwoord, de gebruikersnaam of bepaalde Gebruikersinformatie te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van SL, derden of het functioneren van de Dienst.

Artikel 4. Privacyverklaring
4.1 SL zal de (Persoons)gegevens van een (Aspirant)koper gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring op haar Veilingwebsite. Een (Aspirant)koper zal steeds bij een bezoek aan de Veilingwebsite de laatste wijzigingen van de Privacy Verklaring raadplegen.

Artikel 5. Algemeen (inzake Online Platform)
5.1 Gebruiker aanvaardt dat de Dienst en het Online Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). SL sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst.
5.2 Gebruiker accepteert dat de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform kunnen wijzigen.
5.3 Verkopers bieden Kavels op het Online Platform aan en Gebruikers nemen deze Kavels rechtstreeks van Verkopers af. SL speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van een Online Platform en aanvullende diensten. SL kan geen controle uitoefenen op of verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van Verkopers om Kavels te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van Kopers om Kavels te kopen.
5.4 Gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan – maar niet beperkt tot – de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot het Online Platform, het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een Bod, storingen van of gebreken in het Online Platform of in de onderliggende hardware, netwerkverbindingen of software. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden aan het Online Platform of aan het onderliggende systeem aan (onbeperkte) toegang of het (tijdig) uitbrengen van een Bod in de weg staan. SL is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke (technische) onvolkomenheden.
5.5 Gebruiker erkent en aanvaardt dat sommige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden vanwege de aard van bepaalde Kavels, daarop niet (onverkort) toepasbaar zijn, zoals de verplichting Kavels zorgvuldig verpakt toe te zenden in het geval van een domeinnaamveiling. In dit soort gevallen zullen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden redelijkerwijs worden uitgelegd op zodanige wijze dat deze wel toepasbaar zijn op de betreffende Koopovereenkomst of het betreffende Kavel, waarbij de inhoud, bedoeling en geest van de bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden zoveel mogelijk wordt nageleefd.
5.6 Op (de koop en/of verkoop van) sommige Kavels zullen andere, gewijzigde of aanvullende regels van toepassing zijn dan neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze worden zoveel mogelijk bij het betreffende Kavel op het Online Platform vermeld.
5.7 Onverminderd enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt Gebruiker dat Kavels en Objecten in eigendom toebehoren aan de Verkoper en niet aan SL. Er komt geen koopovereenkomst tot stand tussen SL en Koper en SL brengt het eigendomsrecht niet over van Verkoper naar Koper.
5.8 In het kader van de zekerheidsstelling van haar eigen rechten en die van andere Gebruikers, bijv. in geval van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, is SL te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht, ten opzichte van gelden gerelateerd aan een account die te linken is aan of te associëren is met de Gebruikers, de uitbetaling van alle gelden van de betreffende Gebruikers op te schorten, enige vordering van SL te verrekenen en, indien nodig, eventueel aanwezige tegoeden van die Gebruikers te bevriezen.
5.9 Beperkingen op het gebruik van de Service van SL zijn mogelijk van toepassing. SL heeft bijvoorbeeld het recht om uw Account te weigeren en u te beperken om te kopen of verkopen op het Online Platform als u in een bepaald land woont dat niet wordt ondersteund Pagina 3 van 18 door onze externe betalingsprovider of een land dat commercieel niet aantrekkelijk is voor SL. SL heeft ook het recht om haar Service te beperken als er voldoende reden is om aan te nemen dat u in strijd handelt in met onze Gebruiksvoorwaarden. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke beperkingen tijdens het gebruik van onze Service, bijvoorbeeld bij het bieden of registreren.
5.10 Als SL beslist om (verdere) beperkingen op te leggen aan bepaalde landen, heeft SL het recht om Gebruikers uit de landen waar de beperkingen gelden te off-boarden. Uiteraard zullen we deze Gebruikers hierover informeren. Verder heeft SL het recht om Gebruikers die niet handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en/of, indien van toepassing, het verkopersbeleid (zoals te vinden op het Online Platform) te off-boarden. Bij of na het off-boarden van Gebruikers, ongeacht de reden, kan SL niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van het feit dat de Gebruiker niet in staat is om te verkopen of te kopen op het Online Platform.

Artikel 6. Aanbieden van Kavels
6.1 Om Kavels te kunnen verkopen via het Online Platform dient de Gebruiker onder andere zijn adresgegevens in te vullen in zijn Account.
6.2 Op basis van onder meer de aantrekkelijkheid, de zeldzaamheid en de mogelijke opbrengst van en de verwachte vraag naar de betreffende soort Kavels wordt beoordeeld welke Kavels geschikt zijn om te worden verkocht via het Online Platform. Kavels kunnen zonder opgave van reden worden geweigerd voor veilingen.
6.3 Bij het aanbieden van Kavels dient Verkoper op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verstrekken over het aangeboden Kavel. Het betreft in ieder geval– maar daartoe niet beperkt – de volgende materialen en informatie: (i) Een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Kavel; (ii) Informatie over de staat en kwalificatie van het Kavel, waaronder of het al dan niet een margegoed betreft in het kader van de BTW-wetgeving; (iii) Een of meer duidelijke foto’s die de huidige staat (inclusief eventuele gebreken of tekortkomingen), eigenschappen en andere bijzonderheden van het Kavel accuraat weergeven; (iv) Een eventuele Reserve Price (de mogelijkheid tot het instellen van een Reserve Price is afhankelijk van de waarde van het Kavel); (v) Een indicatie van de werkelijke verzendkosten; (vi) Het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de Koper na verkoop (indien van toepassing) en eventuele garanties; en (vii) Eventuele andere aan het aanbod verbonden voorwaarden.
6.4 SL is jegens andere Gebruikers niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omschrijving van Kavels, waaronder voor de informatie en verklaringen van Verkoper genoemd in Artikel 5.3. Verkoper aanvaardt dat SL wijzigingen en aanvullingen kan voorstellen of aanbrengen in de omschrijving van het aangeboden Kavel. Verkoper krijgt echter de mogelijkheid de omschrijving te controleren voordat de Online Veiling van start gaat, zal van die mogelijkheid gebruik maken, staat er voor in dat het Kavel voldoet aan de omschrijving en vrijwaart SL tegen enige aanspraak van de Koper in verband met het niet voldoen daaraan.
6.5 De Verkoper garandeert dat hij de rechtmatige eigenaar is of is gemachtigd om de Kavels die hij aanbiedt op het Online Platform aan te bieden en dat door het aanbieden en verkopen van een Kavel hij niet in overtreding is van eventuele wet- of regelgeving, geen rechten van derden schendt, waaronder rechten uit overeenkomsten en intellectuele eigendomsrechten, zich over het algemeen niet frauduleus of anderszins illegaal en/of frauduleus opstelt tegenover derden of SL. De Verkoper vrijwaart SL van eventuele vorderingen van de Koper of derden in relatie tot de rechtmatigheid van de verkoop van een Kavel of gerelateerd aan een schending van dit Artikel 5.5 of van eventuele schade of kosten gerelateerd hieraan. De Verkoper garandeert ook dat het aanbieden en verkopen van het Kavel een oprechte en echte transactie betreft. In het bijzonder garandeert de Verkoper dat het Kavel niet wordt aangeboden als onderdeel van een neptransactie, welke de Koper en/of derden in staat stelt een bedrag over te maken en het desbetreffende geld wit te wassen.
6.6 In sommige gevallen zullen door SL (automatisch) waarde-inschattingen worden gegeven van bepaalde Kavels. SL staat niet in voor de juistheid daarvan en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien blijkt dat Kavels meer of minder waard blijken te zijn. SL kan weigeren voor een bepaald Kavel een Reserve Price op te nemen.
6.7 SL heeft het recht de bij een Kavel behorende teksten te laten vertalen zodat de Kavels ook in andere landen kunnen worden aangeboden, al dan niet door gebruikmaking van vertaalmachines. SL kan, naar eigen goeddunken, de Koopovereenkomst ontbinden namens een Gebruiker die aantoonbaar is benadeeld door een vertaalfout, als er geen andere oplossing kan worden gevonden. Dit is het laatste redmiddel van de Gebruiker.
6.8 In het geval dat SL op de hoogte wordt gesteld van een onjuiste vertaling van een Kavel terwijl de Kavel nog deel uitmaakt van de veiling, kan SL, naar eigen goeddunken, de beschrijving van de Kavel aanpassen of de Kavel uit de veiling verwijderen.
6.9 De Artikelen 6.7 en 6.8 zijn alleen van toepassing in het geval dat de kavelbeschrijving handmatig is vertaald door SL. SL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de teksten ten gevolge van machinevertalingen. De mogelijkheid om de kavelbeschrijving automatisch te laten vertalen kan worden gevonden op de pagina van de kavelbeschrijving.
6.10 Kavels kunnen door Verkoper worden teruggetrokken tot aan het moment dat deze zijn gepubliceerd op het Online Platform en zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. Daarna kunnen de door de Verkoper aan het aanbod verbonden voorwaarden niet meer worden gewijzigd door de Verkoper. Indien een Kavel niettegenstaande het voorgaande op verzoek van Verkoper toch wordt verwijderd uit de Online Veiling, is Verkoper volledig aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Op het eerste verzoek van SL, dient de Verkoper (voordat het Kavel mogelijk uit de veiling wordt verwijderd) documenten, bestanden of andere bewijzen te verschaffen om zijn verzoek tot verwijdering te onderbouwen. Enkel wanneer voldoende bewijs is overgelegd, kan SL naar eigen goeddunken overleggen met de hoogste bieders en het kavel verwijderen uit de veiling.
6.11 Voor de (ver)koop van bepaalde Kavels, waaronder – maar niet beperkt tot – tabakswaren, alcohol en (antieke) wapens, gelden andere voorwaarden en toelatings- en/of (wettelijke) leeftijdseisen. Gebruikers dienen zich daaraan te houden.
6.12 Kavels worden door Verkoper exclusief aangeboden op het Online Platform en zullen dus niet (meer) langs andere verkoopkanalen worden aangeboden. Verkoper zal Kavels verwijderen van andere websites, waaronder van veilingplatforms, online marktplaatsen en (eigen) webwinkels.
6.13 De Verkoper accepteert dat hij zal worden aangemerkt als Professionele Verkoper voor alle activiteiten waarbij dit account gebruikt wordt. SL is gerechtigd om de status van Accounts te wijzigen in het geval dat zij een redelijke reden heeft om dit te doen.
6.14 Om voor btw-doeleinden als Professionele Verkoper te worden behandeld, zijn Professionele Verkopers verplicht om een geldig btw-identificatienummer aan SL te verstrekken of, indien de Verkoper geen btw-identificatienummer heeft, alternatief bewijs ten genoegen van SL dat de Verkoper de Service gebruikt bij het uitvoeren van handels-, zakelijke, ambachtelijke of professionele activiteiten.

Artikel 7. Verloop van de Online Veilingen
7.1 De voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door SL bepaald. Dit betekent onder andere dat SL de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding of Mijning niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.
7.2 De Veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. SL heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.
7.3 De Veiling geschiedt ‘anoniem’, dat wil zeggen bij anonieme inschrijving met toewijzing aan de hoogste bieder, tenzij SL bepaalt dat de veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden ‘bij opbod’ of ‘bij opbod en afslag’. SL is op elk moment tijdens de Veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen. Zowel in geval van een Veiling bij opbod als in geval van een Veiling bij opbod en afslag is aan de zijde van SL steeds slechts sprake van een (openbare) uitnodiging aan de zijde van SL in naam en voor rekening van Verkoper tot het doen van een aanbod.
7.4 De Veiling kan geschieden in gevallen waarin van een executoriale verkoop sprake is en in gevallen waarin van een executoriale verkoop geen sprake is. In geval van een executoriale verkoop zal de verkoop plaatsvinden ten overstaan van een notaris.
7.5 SL is gerechtigd video-opnamen met beeld en geluid te maken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de Veiling en deze video-opnamen naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken.
7.6 Gebruikers zijn verplicht alle redelijke aanwijzingen en instructies ten aanzien van een Online Veiling door of namens SL op te volgen. Indien zich ten aanzien van een Online Veiling situaties voordoen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien en/of in het geval van geschillen tussen Gebruikers of andere ongeregeldheden, beslist SL wat er gebeurt.
7.7 SL heeft te allen tijde, zowel vóór, tijdens als na afloop van een Online Veiling het recht het aanbieden van kavels door Gebruikers en het bieden door Gebruikers op Kavels tijdelijk of permanent onmogelijk te maken.
7.8 SL heeft het recht om, naar eigen goeddunken, indien nodig geacht een bod te verwijderen in een Online Veiling, bijvoorbeeld bij mogelijk misbruik of fraude en in het geval van een overduidelijke vergissing van de bieder.
7.9 SL heeft het recht om bij bepaalde (categorieën) Online Veilingen of Kavels en/of bij Biedingen vanaf bepaalde bedragen, als voorwaarde voor het plaatsen van Biedingen te stellen dat Gebruikers een door SL te bepalen bedrag bij haar in deposito storten dan wel op andere wijze zekerheid tot nakoming van betaling verstrekken.
7.10 Er kan gedurende de op het Online Platform bepaalde tijdsduur worden deelgenomen aan een Online Veiling. Gebruikers kunnen daarbij gebruikmaken van de functie “automatisch bieden”, waarbij zonder verdere tussenkomst van de Gebruiker automatisch biedingen worden gedaan tot aan een bepaald door de Gebruiker ingesteld maximum. Het bedrag waarmee de Gebruiker een Bod minimaal dient te verhogen, is afhankelijk van het op dat moment geldende hoogste Bod. De minimum biedstappen staan vermeld op het Online Platform. Indien gedurende de laatste minuut van de tijdsduur van de Online Veiling nog een Bod wordt uitgebracht, wordt er extra tijd toegevoegd aan de Online Veiling.
7.11 Het is mogelijk dat op Kavels kan worden geboden in verschillende valuta. Biedingen worden op het Online Platform getoond, afgerond op hele munteenheden. Dat kan een effect hebben op de hoogte van de minimum biedstappen. Ook zal de Koopsom mogelijk worden afgerond op hele munteenheden voordat deze aan de Verkoper wordt uitgekeerd. Afronding geschiedt afhankelijk van bepaalde vooraf vastgelegde grenzen automatisch naar boven of naar beneden.
7.12 Elk Bod wordt geacht te zijn gedaan door degene via wiens Account het Bod wordt uitgebracht. Gebruiker is ten opzichte van Verkoper dan ook altijd persoonlijk gebonden aan de via zijn Account uitgebrachte Biedingen, ook als een derde partij via zijn Account Biedingen doet.
7.13 Koper erkent en aanvaardt dat indien een Reserve Price is opgenomen door de Verkoper, geen Koopovereenkomst tot stand komt indien het hoogste Bod lager is dan deze Reserve Price.
7.14 Een gedaan Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk, ongeacht of Gebruiker gebruik maakt van de functie “automatisch bieden”. Gebruiker kan zich niet beroepen op typfouten of vergissingen.
7.15 Het is Verkoper niet toegestaan een Bod uit te brengen op Kavels die door de Verkoper zelf worden aangeboden en/of anderen opdracht te geven een Bod uit te brengen.
7.16 De Koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van de automatische Toewijzing. SL is geen partij bij de Koopovereenkomst.
7.17 Op het Online Platform en/of in (e-mail)berichten van SL kunnen aanvullende voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op het aanbieden van Kavels en/of het doen van Biedingen.

Artikel 8. Toestand zaken
8.1 De (Aspirant)koper koopt Zaken voetstoots en in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing, ook in gevallen waarin geen sprake is van een executoriale verkoop. Zich aan gekochte Zaken bevindende leidingen, kabels en andere verbindingen maken, tenzij de wet anders bepaalt dan wel uitdrukkelijk door SL anders is aangegeven, slechts deel uit van het gekochte tot de eerste afsluiter, fitting of het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde leidingen, kabels of andere verbindingen behoren, tenzij door SL uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet tot het gekochte.

Artikel 9. Totstandkoming Koopovereenkomst in geval van Veiling
9.1 In geval van Veiling is SL gerechtigd, zonder opgave van redenen, Biedingen (namens een Verkoper) niet te accepteren. Schriftelijke Biedingen dienen te worden gedaan door middel van een daarvoor bestemd en ingevuld en door de (Aspirant)koper ondertekend formulier waarop alle relevante gegevens waarom door SL wordt verzocht worden vermeld. De (Aspirant)koper is gebonden aan een Bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. SL, noch haar medewerkers, noch Verkoper, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een Bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SL c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten.
9.2 Een Verkoper is niet gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen indien het (een) door een Verkoper zelf ter veiling aangeboden Kavel(s) betreft.
9.3 SL is gerechtigd Biedingen en Mijningen namens derden uit te brengen.
9.4 Elke bieding en Mijning geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere (Aspirant)koper die een Bieding of Mijning uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden/te mijnen en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar Bieding/Mijning voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de (Aspirant)koper die de Bieding of Mijning uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
9.5 Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bieding of een Mijning uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
9.6 SL bepaalt of bij het doen van een Bieding of Mijning een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de Bieding/Mijning heeft uitgebracht niet aan zijn Bieding/Mijning zal worden gehouden. (Aspirant)kopers kunnen aan de beslissing van SL terzake geen enkel recht ontlenen.
9.7 De (Aspirant)koper die de hoogste Bieding of Mijning uitbrengt, wordt na de Toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening beslist SL bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste Bieding of Mijning te hebben uitgebracht, zonder dat een (Aspirant)koper daaraan enig recht kan ontlenen.
9.8 De op één na hoogste bieder is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste Bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.
9.9 De Koopovereenkomst komt in geval van Veiling tot stand op het moment van Toewijzing.
9.10 (Aspirant)koper is er van op de hoogte dat Zaken door SL in opdracht van en namens een Verkoper worden aangeboden. SL handelt slechts als bemiddelaar in naam van en voor rekening van een Verkoper en tussen SL en een (Aspirant)koper komt derhalve geen koopovereenkomst tot stand. Alleen als op de Veilingwebsite bij een Veiling niet staat vermeld dat de verkoop en/of Veiling
plaatsvindt in opdracht van een derde, wordt SL jegens de Koper in beginsel geacht de verkoper te zijn, behoudens andersluidende berichtgeving van SL.

Artikel 10. Totstandkoming Koopovereenkomst buiten Veiling
10.1 De door SL uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
10.2 In offertes van SL vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.
10.3 Indien niet van een Veiling sprake is, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat het Aanbod door SL namens Verkoper wordt aanvaard.
10.4 Het in artikel 9.10 van deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien een Koopovereenkomst tot stand komt, terwijl van een Veiling geen sprake is.

Artikel 11. Onderzoeksplicht (Aspirant)koper
11.1 De (Aspirant)koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen Zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst te onderzoeken.
11.2 Omschrijvingen van de Zaken en alle inlichtingen door of namens SL gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door SL of Verkoper wordt ingestaan. Als SL een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, ook indien dit op een kijklocatie is, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. (Aspirant)kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. SL heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (Aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend. SL is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de Zaken.
De (Aspirant)Koper heeft niet het recht een Bieding te herroepen dan wel de Koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan.
11.3 De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 13 van deze Gebruiksvoorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de (Aspirant)koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd, onder meer of de afgenomen Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte Zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe Zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in artikel 13 van deze Gebruiksvoorwaarden bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan SL moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

Artikel 12. Betaling, zekerheidstelling, termijnen
12.1 De (Aspirant)koper dient de Koopsom uiterlijk binnen de door SL gestelde termijn van afname zoals nader omschreven in artikel 13 van de Gebruiksvoorwaarden te hebben betaald op de door SL daartoe aangegeven bankrekening. Tenzij door SL anders wordt aangegeven, dient betaling van de door (Aspirant)koper verschuldigde bedragen plaats te vinden door bijschrijving op de door SL aan te wijzen Derdengeldrekening of bankrekening. Op de Derdengeldrekening en/of bankrekening zullen de bedragen die de koper verschuldigd is aan SL ten behoeve van SL worden gehouden en zullen de bedragen die de (Aspirant)koper verschuldigd is aan de Verkoper na levering van de Zaken ten behoeve van de Verkoper worden gehouden.
12.2 Na het verstrijken van de in artikel 12.1 genoemde termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de (Aspirant)koper van rechtswege in verzuim.
12.3 Indien (Aspirant)koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is SL bevoegd om zonder enige aankondiging of ingebrekestelling, de kavels naar haar exclusieve oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen namens de Verkoper onverminderd enig ander recht. (Aspirant)koper zal op verzoek aan SL onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit voornoemde nieuwe verkoop, de commissiekosten zoals door SL opgegeven in de Kavelbeschrijving, en alle door het verzuim van de (Aspirant)koper veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van SL. De (Aspirant)koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%, tenzij de Koopovereenkomst kwalificeert als een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. In laatstgenoemd geval is de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd door de (Aspirant)koper aan SL.
12.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.
12.5 SL is gerechtigd om van de (Aspirant)koper bij of na het sluiten van de Koopovereenkomst direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens SL of de Verkoper. Indien de (Aspirant)koper hieraan in geval van Veiling niet voldoet, is SL gerechtigd de Bieding/Mijning niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder. Indien de (Aspirant)koper hieraan in de situatie dat niet van Veiling sprake is niet voldoet, heeft SL het recht namens Verkoper de Koopovereenkomst te ontbinden. De (Aspirant)koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van SL, aan SL te vergoeden, onverminderd de overige rechten van SL.
12.6 Alle termijnen waaraan (Aspirant)koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de (Aspirant)koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.
12.7 Door de (Aspirant)Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de (Aspirant)koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.8 Indien SL invorderings-maatregelen treft tegen de (Aspirant)koper die in verzuim is komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van het openstaande bedrag
– ten laste van de (Aspirant)koper.

Artikel 13. Afname
13.1 De (Aspirant)koper is verplicht de gekochte Zaken af te nemen op de door SL vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor op de website van https://stocklife.nl gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van de gekochte Zaken vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het ter beschikking stellen van de gekochte Zaken aan de (Aspirant)koper. Het risico ter zake de gekochte Zaak is voor de (Aspirant)koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige Koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de (Aspirant)koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere Zaken in opdracht van een Curator – onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-Commissaris wordt onthouden voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Indien de (Aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte Zaken door SL worden opgeslagen voor risico van de (Aspirant)koper. De (Aspirant)koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten, aan SL te voldoen, in welk geval SL de Zaken pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.
13.2 De (Aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte Zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens SL gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte Zaken te demonteren, dient de (Aspirant)koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. (Aspirant)koper is tot demontage van zaken die aan niet door (Aspirant)koper gekochte Zaken zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SL. De (Aspirant)-koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte Zaken veroorzaakte schade en zal SL en Verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. De (Aspirant)koper is op eerste verzoek van SL gehouden om aan SL zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte Zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de (Aspirant)koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.
13.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 13.1 vindt levering van het gekochte plaats door aflevering van het gekochte door SL dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op het adres van (Aspirant)koper, indien zulks vooraf schriftelijk is
overeengekomen. In dat geval gaat het risico van het gekochte eveneens over op (Aspirant-)Koper vanaf het moment van levering. De gekochte Zaken worden in dat geval vervoerd voor rekening van (Aspirant)koper, die de kosten ter zake binnen 14 dagen tenzij anders aangegeven na ontvangst van een factuur daarvoor aan SL zal dienen te vergoeden.
13.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen
13.5 Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat de (Aspirant)koper alle gegevens, waarvan SL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de (Aspirant)koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Koopovereenkomst, aan SL heeft verstrekt.
13.6 Het is SL toegestaan verkochte Zaken in gedeelten te leveren. Indien de Zaken in gedeelten worden geleverd, is SL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Eigendomsovergang
14.1 De eigendom van het gekochte gaat (ervan uitgaande dat aan alle Gebruiksvoorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de (Aspirant)koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 13.1, dan wel 13.3 van deze Gebruiksvoorwaarden, doch (i) niet eerder dan nadat de
(Aspirant)koper de volledige Koopsom en eventueel overige door (Aspirant)koper verschuldigde bedragen heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op ten behoeve van de (Aspirant) koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de (Koop-) overeenkomst en (ii) ,indien de Kavel(s) worden/wordt verkocht in opdracht van een Curator niet eerder dan nadat de toestemming van de Rechter-Commissaris is verkregen voor het sluiten van de Koopovereenkomst. Het risico van het gekochte gaat zonder meer over op de (Aspirant)koper op het moment van levering c.q. afname dan wel op het moment waarop (Aspirant)koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering c.q. afname moet meewerken.
14.2 Op afgenomen Zaken die in eigendom van de (Aspirant)koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de (Aspirant)koper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die Verkoper uit welken hoofde dan ook op de (Aspirant)koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van afgenomen Zaken welke door de (Aspirant)koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
14.3 Indien de (Aspirant)koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is SL gerechtigd afgeleverde Zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de (Aspirant)koper of derden die de Zaak voor de (Aspirant)koper en/of Verkoper houden weg te halen of weg te doen halen. De (Aspirant)koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
14.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de (Aspirant)koper verplicht SL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
14.5 De (Aspirant)koper verplicht zich de Zaken vanaf de levering c.q. afname deugdelijk te verzekeren en deugdelijk verzekerd te houden tegen brand- ,ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan SL ter inzage te geven. De (Aspirant)koper verplicht zich verder op eerste verzoek van SL (i) alle aanspraken van de (Aspirant)koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of SL op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW, (ii) de vorderingen die de (Aspirant)koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verkoper en/of SL op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW, (iii) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper, (iv) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper en/of SL ter bescherming van hun eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de (Aspirant)koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 15. Ontbinding
15.1 In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (Aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (Aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in artikel 13.1, 13.2 en/of 13.3 van deze Gebruiksvoorwaarden, is de (Aspirant)koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de overeenkomst met de (Aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan (Aspirant)koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van SL en/ of Verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de Koopovereenkomst aan SL of Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper en/of SL goede grond geven te vrezen dat de (Aspirant)koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de (Aspirant)koper, indien SL de (Aspirant)koper gevraagd heeft zekerheid te stellen
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de (Aspirant)koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de
Koopovereenkomst. De (Aspirant)koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de Verkoper als aan de zijde van SL, aan SL te vergoeden.

15.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SL zich bij de uitvoering van de Koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper en/ of SL bevoegd de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan (Aspirant) koper verschuldigd te zijn. Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (Aspirant)koper kan de (Aspirant)koper geen ontbinding of vernietiging van de Koopovereenkomst meer vorderen; Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke Zaak en deze verwijdering naar de mening van SL het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben Verkoper en SL namens Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant)koper. SL en Verkoper zijn in dat geval jegens de (Aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door SL ontvangen Koopsom en –voor zover ter zake door SL een factuur is verzonden aan de (Aspirant)koper- creditering daarvan door verzending van een creditnota.
15.3 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de Zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van Verkoper of SL, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben
Verkoper en SL namens Verkoper het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (Aspirant)koper. SL en Verkoper zijn in dat geval jegens de (Aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door SL ontvangen Koopsom en – voor zover ter zake door SL een factuur is verzonden aan de (Aspirant)koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 Iedere aansprakelijkheid van SL is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SL of van haar leidinggevenden. Ook iedere aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of van haar leidinggevenden. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van SL en/of van Verkoper, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nog resterend en voor zover de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SL beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag aan Veilingkosten dat SL ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht en is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot maximaal de netto koopsom die de Verkoper in het kader van de veiling van het Kavel van een (Aspirant)koper ontvangt.
16.2 De aansprakelijkheid van SL en/of van Verkoper voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (Aspirant)kopers, verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
16.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (Aspirant)koper op SL en/of Verkoper in ieder geval na verloop van twee (2) maanden nadat de Zaken volgens de overeenkomst aan de (Aspirant)koper zijn geleverd of aan de (Aspirant)koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (Aspirant)koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
16.4 SL en/of Verkoper geven geen vrijwaring aan (Aspirant)Koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (Aspirant)koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van (Aspirant)koper en/of verkrijgende derden geven
generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van (Aspirant)koper of overige derden.
16.5 SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW.
16.6 Niettegenstaande het overigens in dit artikel 16 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van SL en Verkoper het volgende: (i) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt; (ii) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
(iii) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet zichtbare gebreken van
de gekochte zaken. De (Aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 11.1 en 11.3 van deze algemene gebruiksvoorwaarden, terwijl (Aspirant)koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan SL. Laat de (Aspirant)koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van (Aspirant)koper; (iv) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek; (v) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte; (vi) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van harden/ of software. SL en Verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de (Aspirant)koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen. (vii) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden. (viii) SL en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van SL en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van SL; en (ix) SL kan niet garanderen dat de Verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden. SL is niet aansprakelijk voor door (Aspirant)koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van Verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en/of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.
16.7 Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens is toegestaan, zijn SL en Verkoper niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of hulpzaken.
16.8 (Aspirant)koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Artikel 17. Executie
17.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

Artikel 18. Persoonsgegevens/ Bedrijfsgegevens Verkoper/derde
18.1 Verkoper en (Aspirant)koper komen overeen dat persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van Verkoper of een derde die zich in voorkomend geval op of in een Kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de Koopovereenkomst. (Aspirant)koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een Kavel persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens blijken te bevinden onverwijld Verkoper hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan Verkoper van deze persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal (Aspirant)koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het (Aspirant)koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven. In geval van schending van het bepaalde in dit artikel 18 is (Aspirant)koper aan Verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR 1000, – onverminderd enig ander recht van de Verkoper, waaronder maar niet beperkt tot een recht op schadevergoeding.

Artikel 19. Vrijwaring
19.1 In aanvulling op hetgeen overigens schriftelijk is overeengekomen, geldt dat de (Aspirant)koper SL en Verkoper uitdrukkelijk vrijwaart voor alle toekomstige en reeds geleden schade en overige aanspraken van (Aspirant)koper en derden, veroorzaakt door en/of verband houdende met zichtbare of verborgen gebreken, incompleetheid, Onjuiste aantallen, teleurgestelde verwachtingen van de derden, niet-correcte werking, onbruikbaarheid, niet-verkoopbaarheid van zaken, niet voldoening het doel waarvoor en/of de verwachtingen waarmee de (Aspirant)koper of opvolgende derden de zaken hebben gekocht, het bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de onmogelijkheid tot overdracht van zaken aan (Aspirant)koper en derden, alle gevolgschade daarbij inbegrepen.
19.2 (Aspirant)koper vrijwaart SL en Verkoper voor alle aanspraken van SL, Verkoper en derden waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn als gevolg van of in verband met enig handelen of nalaten door SL of door haar ingeschakelde derden, voor zover deze door de uitvoering van de overeenkomst is en/of zal
worden toegebracht en te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van (Aspirant)koper, het personeel van de (Aspirant)koper, door (Aspirant)koper ingeschakelde derden en/of leveranciers.
19.3 (Aspirant)koper vrijwaart SL en Verkoper voor alle aanspraken van SL, Verkoper en derden, waaronder onder meer begrepen alle schade, kosten, uitgaven en boetes, die derden lijden c.q. verschuldigd zijn, (i) die niet betreffen directe schade of (ii) die het bedrag zoals bedoeld in artikel 16.1 te boven gaan. Voorts vrijwaart (Aspirant)koper SL en Verkoper voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebeurtenis, die op basis van deze overeenkomst geen aansprakelijkheid van SL en/of Verkoper jegens (Aspirant)koper zou kunnen opleveren.

Artikel 20. Geschilbeslechting; toepasselijk recht
20.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Wederpartij en SL en/of Verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch. SL en Verkoper blijven echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
20.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en elke overeenkomst tussen SL en de (Aspirant)koper en op elke overeenkomst tussen Verkoper en de (Aspirant)koper is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van internationaal privaatrecht.

Artikel 21. Vertalingen
21.1 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 22. Slotbepalingen
22.1 Indien en voor zover enig bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige
c.q. vernietigde bepaling zal in dat geval van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit onredelijk zou zijn
jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij heeft meegewerkt.
22.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst tussen Verkoper en (Aspirant)koper en/of tussen SL en (Aspirant)koper (inclusief de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden voor zover die daarvan deel uitmaken) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.
22.3 Deze Gebruiksvoorwaarden scheppen behalve voor SL (en de door SL ingeschakelde derden) ook voor de Verkoper het recht jegens de (Aspirant)koper een beroep op deze Gebruiksvoorwaarden te doen en de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden gelden jegens de (Aspirant)koper derhalve ook als onherroepelijk en onvoorwaardelijk derdenbeding waarop door SL ingeschakelde derden jegens de (Aspirant)koper een beroep kan worden gedaan.
22.4 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

Artikel 23. Contact
23.1 Voor vragen over de Dienst, het Online Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met SL via de volgende contactgegevens: StockLife B.V. Duinweg 15-17, 5482 VR Schijndel Nederland T – +31 613320025. U kunt ook een e-mail sturen via info@stocklife.nl of het contactformulier.

WhatsApp chat